Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Báo Đầu Tư: Lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình sử dụng vốn xã hội hóa

Gói thầu xây lắp công trình nhỏ, sử dụng vốn xã hội hóa của doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lập hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/lua-chon-nha-thau-xay-lap-cong-trinh-su-dung-von-xa-hoi-hoa-d97403.html

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Lê Quốc Huy (tỉnh Ninh Thuận) đặt câu hỏi như sau: Các công trình nhỏ, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp thì tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án phải tuân theo quy định nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp gói thầu xây lắp công trình nhỏ, sử dụng vốn xã hội hóa của doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lập hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Anh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Mời thầu, Gói thầu, Nhà thầu, Hồ sơ, Công trình, Đầu tư, Dự án, Internet, Minh họa, Thông tư, Điều chỉnh, Kế hoạch, Nguồn vốn, Ninh Thuận, Ban hành, Doanh nghiệp, Trả lời, Hướng dẫn, Hồ sơ dự thầu, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phụ, Tiến độ thi công